Klauzula informacyjna dla Klientów Izabeli Kopp-Pietrzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Europejska Szkoła Systemowa Izabela Kopp-Pietrzak z siedzibą przy ul. 1-go Maja 71; 55-080 Kąty Wrocławskie (NIP: 5213001457)

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Kopp-Pietrzak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Europejska Szkoła Systemowa Izabela Kopp-Pietrzak z siedzibą przy ul. 1-go Maja 71; 55-080 Kąty Wrocławskie (NIP: 5213001457; REGON: 022440220) zwana dalej: Administratorem.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

2.1. zachęcam do kontaktu bezpośrednio z Administratorem na adres e-mail: ogrodysukcesu@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit.
b RODO;
3.2. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykaże, że w stosunku do Państwa danych przysługują Administratorowi prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach mojego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.

5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informuję, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5.2. w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być wobec niego podnoszone.

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: kontrahentom Administratora, z którymi współpracuje przy realizacji umów dla Państwa jako strony. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze.

7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
7.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
7.2. prawo do przenoszenia danych;
7.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
7.5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
7.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

8.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;