Praca Systemowa

Praca Systemowa jest dzisiaj rozpowszechniona na całym świecie. Pracują nią terapeuci, lekarze, psychologowie, coachowie i coraz częściej też psychiatrzy. Początki pracy systemowej to praca i doświadczenie lat pracy wielu terapeutów i wybitnych nazwisk, które dzisiaj są cenione i znane w wielu środowiskach naukowych.

BERT HELLINGER - twórca terapii systemowej.

Urodził się 16 grudnia 1925 roku w Leimen koło Heidelbergu zmarł 19 września 2019. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę. W 1946 r. wstąpił do katolickiego zakonu misyjnego, w którym spędził 25 lat, z czego 16 lat na misji u Zulusów. Żyjąc wraz z nimi, obserwował panujące wśród nich relacje i stosunki społeczne oparte na szacunku do przodków i wzajemnych między nimi zależności. Jako katolicki zakonnik i dyrektor szkoły, zetknął się z nieznaną mu wcześniej dynamiką społeczną grup. Zaobserwowane prawidłowości społeczne po powrocie z RPA zaczął stosować w swojej pracy z ludźmi.

W roku 1971 wystąpił z zakonu i poświęcił się psychoterapii. Ukończył kurs terapii Gestalt prowadzonym przez Ruth Cohn i szkolenie w zakresie psychoanalizy w Wiedniu. Skończył także terapię krzyku, Arthura Janova. Przez dziewięć miesięcy uczył się jej zasad u samego twórcy metody w Los Angeles a potem, wraz z żoną Hertą w Instytucie Terapii Pierwotnej w Denver w Kolorado. Następnym etapem było powołanie do życia prywatnej praktyki, gdzie wraz z żoną pracował metodą Janova.

W tym samym czasie Hellinger odbył kurs Gestalt z Hiparion Petzold, gdzie zetknął się z analizą transakcyjną, której zasady stosował później w swej praktyce terapeutycznej. Pracował także ze skryptami i symbolami zapisanymi w naszych programach wewnętrznych i zauważył, że mimo podobieństw społecznych, każdy nosi jednak nieco inne ich znaczenie. Spostrzeżenia dotyczące indywidualnych zapisów jednostki odnoszących się do jej historii rodzinnej stały się podstawą do jego dalszej pracy. Dalsza droga rozwoju to praca nad terapią rodzinną Ruth Mc Clendon i Leslie Kadies, czy Virginii Satir a także zgłębienie zasad NLP i terapii prowokatywnej Franka Farelly`ego.

style switcher

Bert Hellinger czerpał też z pracy Ruperta Sheldraka,

znanego biochemika brytyjskiego, który odkrył i badał tak zwane POLA MORFICZNE. Istotą pól morficznych wykorzystywaną w pracy Berta Hellingera jest pamięć komórkowa nieodłącznie związana z naturą i systemami zbiorowymi z jakich pochodzi dany organizm. Pamięć ta jest dziedziczona ze wszystkich poprzednich form swojego rodzaju.

Słowo morficzne pochodzi od greckiego morphe, co oznacza formę.

Pola morficzne organizują formę, strukturę i zachodzące pod ich wpływem interakcje systemów – w tym zwierząt, roślin, komórek, białek, kryształów, umysłów itp. Środki za pomocą których informacja lub wzorzec działania jest przenoszony z poprzedniego do kolejnego systemu tego samego rodzaju, nazywa się rezonansem morficznym, co Bert Hellinger przeniósł na pracę terapeutyczną z ludźmi.

Wszystkie te nurty stanowiły dla Berta Hellingera swoistą inspirację, ale wypracował on własną, pod wieloma względami rewolucyjną metodę, zbudowaną z wielu badań innych naukowców, zwaną dzisiaj „terapią systemową”, „ustawieniami hellingerowskimi”, albo „krótkoterminową terapią ustawień”.

Terapia Systemowa jest dzisiaj elementem wchodzącym na uczelnie wyższe. Wspomaga leczenie zaburzeń rozwojowych u dzieci, chorób psychosomatycznych, autoimmunologicznych o nierozpoznawalnym podłożu klinicznym, bezpłodności, choroby nowotworowe, zaburzenia neurologiczne, gastryczne, wspomaga leczenie uzależnień, zaburzeń funkcjonowania układu hormonalnego i limfatycznego. Polega na pracy seminaryjnej w grupie, bądź na pracy indywidulanej z klientem, pacjentem. Jej efekty zaskakują i znacznie wpływają na poprawienie jakość życia, zdrowia i relacji tysięcy ludzi na całym świecie.

style switcher