STATUT NIEPUPLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO POD NAZWĄ:
Europejskie Szkoła Systemowa

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Placówka nosi nazwę: Europejskie Szkoła Systemowa – i jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, w dalszej części Statutu nazywana jest Placówką.

2. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1148 ze zm.) – dalej: ustawa oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

3. Miejscem prowadzenia działalności - siedzibą Placówki jest ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław.

4. Placówka zapewnia odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomocne dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, przy czym miejsca zajęć praktycznych są uzależnione od typu kursu/szkolenia/seminarium oraz zaleceń programowych.

5. Osobą prowadzącą Placówkę i jednocześnie Dyrektorem Placówki jest Izabela Kopp-Pietrzak, zamieszkała/siedziba przy ul. 1go Maja 71, 55-080 Kąty Wrocławskie.

6. Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Rozdział II
Cele i zadania Placówki
§2

1. Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, określonych zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, jako: inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

2. Szkolenia/kursy/seminaria są realizowane na podstawie programów nauczania zatwierdzonych przez Dyrektora Placówki. Prowadzone są też zgodnie z wytycznymi branżowymi w zakresie programów kursów oraz niezbędnych akredytacji szkoleniowych w przypadku szkoleń/kursów/seminariów.

3. Szkolenia/kursy/seminaria realizowane są w systemie stacjonarnym, zaocznym lub z wykorzystaniem metod i technik uczenia na odległość (e-learning).

4. Przy realizacji szkoleń/kursów/seminariów Placówka wykorzystuje materiały szkoleniowe i dydaktyczne wydawane przez Placówkę lub nabyte od zewnętrznych dostawców, stosownie do ustaleń programów kształcenia.

5. Zadaniem Placówki jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów dydaktycznych.

6. Każde szkolenie/kurs/seminarium jest objęte odrębnym regulaminem zawierającym zasady organizacji danej formy kształcenia, tj.: program, czas trwania, liczbę godzin, cele kształcenia, zasady rekrutacji, zasady uzyskania zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu ukończenia, zasady odpłatności.

§3

1. Placówka organizuje kształcenie w następujących obszarach:
1) terapia systemowa,
2) coaching systemowy,
3) metody komunikacji,
4) metody i terapie oparte na pracy z ciałem,
5) metody i terapie oparte na świadomości,
6) metody i terapie oparte na pracy z traumą,
7) rozwój osobisty,
8) zasady przedsiębiorczości i biznesu,
9) szkolenia trenerskie i wystąpień publicznych,

§4

1. Oferta szkoleń/kursów/seminariów (kształcenia) udostępniana jest na stronie internetowej Placówki. Każda oferta zawiera stale elementy takie, jak: temat szkolenia/kursu/seminarium, cel i korzyści, program nauczania, czas trwania i miejsce prowadzenia zajęć oraz cenę.

2. Szkolenie/kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin dydaktycznych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez Placówkę.

3. Seminarium (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte, warsztat) jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin dydaktycznych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem przyjętym przez Placówkę.

4. Godzina dydaktyczna to 45 minut.

§5

Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

Rozdział III
Organy Placówki
§6

1. Za działalność Placówki odpowiada Dyrektor Placówki. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez osobę prowadzącą Placówkę. Osoba prowadząca Placówkę może być jednocześnie jej Dyrektorem. W regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 powyżej Dyrektor Placówki może być również określany jako: „Dyrektor zarządzający”.

2. Do zadań Dyrektora Placówki należy:
1) organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
2) organizowanie kształcenia; w tym tworzenie harmonogramu zajęć;
3) angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;
4) wyposażenie dydaktyczne Placówki;
5) nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy;
6) określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
7) zatwierdzanie programów nauczania;
8) tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia i nadzór nad jej przebiegiem;
9) powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz określanie zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu;
10) prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów;
11) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej;
12) budowanie pozytywnego wizerunku Placówki, jako organizatora profesjonalnego i wysokiej jakości kształcenia.

Rozdział IV
Kadra dydaktyczna – Wykładowcy
§7

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby (wykładowcy), których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym również dydaktycznego jest odpowiedni do prowadzonego kształcenia.

2. Wykładowcą może być wyłącznie osoba, która posiada:
1) wykształcenie kierunkowe poparte odpowiednimi certyfikatami lub dyplomami;
2) doświadczenie zawodowe – praktyczną, dogłębną i specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie;
3) umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich;
4) wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów;
5) wysoką kulturę osobistą – poprawny język, schludny wygląd, przyjazny sposób bycia, spokój, opanowanie;
6) etyczny sposób postępowania – poufność informacji, poszanowanie konkurencji.

3. Decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Placówki na podstawie
przedstawionych dokumentów aplikacyjnych (cv), okazanych dyplomów, świadectw i innych
certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Współpraca zawierana jest
w perspektywie długofalowej.

4. Do obowiązków wykładowcy należy:
1) stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami
dydaktycznymi dla słuchaczy;
2) dostosowanie odpowiedniej metody nauczania;
3) wykorzystanie środków dydaktycznych, zgodnie z programem nauczania;
4) prezentowanie aktualnego stanu wiedzy;
5) wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem zajęć;
6) przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;
7) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy;
8) przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;
9) poszanowanie godności osobistej słuchaczy;
10) przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;
11) dochowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi miał możliwość zapoznać się w trakcie prowadzenia zajęć.
12) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów sprawdzających zdobytą przez uczestników szkolenia/kursu/seminarium wiedzę;
13) sporządzanie protokołów egzaminacyjnych oraz prowadzenia dziennika zajęć.

5. Wykładowca ma prawo do:
1) poznania strategii działania Placówki;
2) odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych;
3) wsparcia organizacyjno – sekretarskiego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;
4) zgłaszania Dyrektorowi Placówki wszelkich uwag dotyczących kształcenia;
5) udziału – w charakterze słuchacza – w kursach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez Placówkę;
6) poszanowania godności osobistej;
7) wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział V
Pracownicy
§8

1. Pracownicy Placówki zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych (Dyrektor administracyjny, asystent szkoleń) mają obowiązek ścisłej współpracy z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia. Jeżeli w Placówce nie zostanie powołany Dyrektor administracyjny lub asystent szkoleń jego obowiązki przejmuje Dyrektor.

2. Do zadań Dyrektora administracyjnego należy realizowanie polityki Placówki w zakresie sprzedaży i organizacji kształcenia w przydzielonym segmencie, w tym w szczególności:
1) przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy;
2) powielenie dla każdego słuchacza materiałów dydaktycznych przygotowanych przez
wykładowcę;
3) przekazywanie wykładowcy wszelkich informacji na temat potrzeb i oczekiwań słuchaczy w zakresie kształcenia;
4) opracowanie opinii na temat jakości kształcenia na podstawie ankiet wypełnianych przez
słuchaczy i powiadamianie o niej wykładowcę;
5) współpraca z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia;
6) przestrzeganie procedur w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych i organizacji kształcenia;
7) efektywna, dwustronna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia;
8) prowadzenie rozliczeń i pełnej dokumentacji kształcenia.

3. Do zadań asystenta szkoleń należy przygotowanie sal dydaktycznych i wyposażenia oraz organizacyjna obsługa zajęć w trakcie ich trwania, w tym w szczególności:
1) otwarcie sal dydaktycznych dla słuchaczy na co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem wykładu;
2) przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego;
3) przygotowanie serwisu kawowego;
4) sprawdzenie listy obecności;
5) rozdanie słuchaczom materiałów dydaktycznych;
6) rozdanie i zebranie od słuchaczy ankiet na temat jakości wykładu.

4. Pracownicy mają prawo do:
1) poznania strategii działania Placówki;
2) udziału – w charakterze słuchacza  – w kursach i seminariach organizowanych przez Placówkę;
3) poszanowania godności osobistej;
4) wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział VI
Zasady przyjmowania słuchaczy
§9

1. Słuchaczem szkolenia/kursu/seminarium jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Placówki, a jego przyjęcie zostało potwierdzone. Słuchaczem może być osoba, która ukończyła 18 lat (pełnoletnia). Umowa pomiędzy słuchaczem a Placówką zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Placówkę przyjęcia słuchacza. Potwierdzenie będzie miało charakter informacji emaliowej.

2. Liczba miejsc na poszczególnych szkoleniach/kursach/seminariach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania.

3. Słuchacze przyjmowani są do Placówki według kolejności zgłoszeń i kolejności wpłat lub według kryteriów rekrutacyjnych, o ile dane szkolenie/kurs/seminarium będzie ich wymagało. Informacja o kryteriach rekrutacyjnych będzie każdorazowo umieszczana w opisie kursu/seminarium/szkolenia.

Rozdział VII
Zasady skreślania z listy słuchaczy
§10

1. Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku gdy:
1) nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu i regulaminu danej formy kształcenia;
2) stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy;
3) opłata za kurs/szkolenie/seminarium nie zostanie wniesiona w odpowiednim terminie;
4) spożywa i rozpowszechnia na terenie Placówki alkohol i inne środki odurzające;
5) braku wymaganych zaliczeń/egzaminów;
6) nagannego zachowania;
7) niepodjęcia lub zaprzestania uczęszczania na zajęcia na kursie/szkoleniu/seminarium
8) na własny wniosek.

2. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Placówki na wspólny wniosek wykładowcy i dyrektora zarządzającego, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 na wniosek słuchacza Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3. Słuchaczowi od decyzji o skreśleniu z listy uczestników przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

4. Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, w całości lub w części.

Rozdział VIII
Prawa i obowiązki słuchaczy
§11

1. Słuchacz może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyn po złożeniu pisemnego oświadczenia w tym zakresie. W takim przypadku Placówka zwróci słuchaczowi całość wpłaconej opłaty za kurs/szkolenie/seminarium.

2. W innych przypadkach wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, do których zaliczamy:
1) nieakceptowalne zachowanie wykładowcy prowadzącego zajęcia;
2) przekazywanie podczas kursu informacji niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy;
3) choroba uniemożliwiająca słuchaczowi udział w kursie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, przy czym Placówka zastrzega siebie możliwość potwierdzenia choroby słuchacza przez innego lekarza;

3. Wypowiedzenie nie może nastąpić później niż 3 miesiące od dni rozpoczęcia kursu. W przypadku wypowiedzenia umowy słuchacz jest zobowiązany do zwrotu Placówce wydatków, które ta poczyniła w celu zorganizowania szkolenia/kursu/seminarium, w szczególności wynagrodzenia wykładowcy, wydatków związanych z organizacją szkolenia/kursu/seminarium tj. posiłków, wynajmu sali, podróży i zakwaterowania wykładowcy etc.

4. Rezygnacja przez słuchacza z udziału w szkoleniu/kursie/seminarium nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości opłaty, jak również nie obliguje Placówki do zwrotu wpłaconej jej części, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Słuchacz ma prawo do:
1) wyrażania własnych opinii na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, poziomu merytorycznego i organizacyjnego kształcenia wypełniając ankiety ewaluacyjne lub zgłaszając uwagi bezpośrednio do dyrektora administracyjnego ;
2) otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych;
3) otrzymania zaświadczenia, certyfikatu lub dyplomu po ukończonym kursie/szkoleniu/seminarium;
4) bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji nauki.

6. Do obowiązków słuchacza należy:
1) regulowanie należności za prowadzone szkolenie/kurs/seminarium;
2) regularne i punktualne przybywanie na zajęcia;
3) podpisywanie listy obecności;
4) sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją treści programowych;
5) przystąpienia do i egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i innych egzaminów przewidzianych programem nauczania;
6) poszanowanie godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy;
7) obecność na zajęciach przez cały czas trwania szkolenia/kursu/seminarium/ewentualnie zgłoszenie nieobecności i podanie drogą mailową, przyczyny i czasu jej trwania Dyrektorowi Placówki na minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu/seminarium;
8) odrabianie nieobecności podczas szkolenia/kursu/seminarium, po uprzednim poinformowaniu drogą mailową Dyrektora Placówki, na minimum 7 dni od daty rozpoczęcia odrabianych  zajęć, pod warunkiem możliwości przygotowania przez Dyrektora Placówki i wykładowcę miejsca dydaktycznego w Placówce., przy czym Placówka zastrzega sobie możliwości ograniczenia zakresu zajęć możliwych do odrobienia.
9) współdziałanie w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie.
10) przestrzeganie zachowania praw autorskich materiałów dydaktycznych, zakazu korzystania z materiałów dydaktycznych, rysunków, zdjęć i opisów w innych celach niż szkoleniowe i wykorzystywania ich poza szkoleniami/kursami/seminariami odbywającymi się na terenie Placówki.

Rozdział IX
Finansowanie Placówki
§12

1. Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z:
1) opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń/kursów/seminariów lub od podmiotów kierujących uczestników na szkolenia/kursy/seminaria;
2) dotacji na podstawie odrębnych przepisów;
3) środków własnych osoby prowadzącej Placówkę.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§13

1. Statut określa organizację Placówki.

2. Zmiany statutu może dokonać osoba prowadząca Placówkę. Wszelkie zmiany wprowadzone do statutu podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.

3. Decyzję o likwidacji Placówki może dokonać osoba prowadząca Placówkę.

4. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

6. W przypadkach nieokreślonych w niniejszym statucie mają zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 i jednocześnie traci moc statut dotychczas obowiązujący.

Wrocław, 01.10.2020.

Regulamin kursu
Terapeuta Systemowy (certyfikowany kurs zawodowy)

REGULAMIN KURSU (dalej: Regulamin)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652 ze zm.).

Organizator
§1

1. Organizatorem kursu w zakresie umiejętności na terapeutę systemowego (dalej: kurs) jest Europejska Szkoła Systemowa – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego (dalej: Placówka lub Organizator).

2. Słuchacz kursu jest świadomy, że terapeuta systemowy nie jest zawodem objętym klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U z dnia 19 luty 2019, poz. 316).

3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są odpłatne.

Zajęcia
§2

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć.

2. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu, który znajduje się w osobnej zakładce na stronie internetowej Organizatora.

3. Zajęcia kursu odbywają się w miejscach szkolenia wskazanych przez Organizatora.

4. Organizator zapewnia kadrę dydaktyczną niezbędną do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

5. Jedna Godzina dydaktyczna kursu trwa 45 minut. Czas trwania kursu to 48 dni oraz 433 godzin dydaktycznych.

6. Przebieg kursu dokumentowany jest w:
- dziennikach zajęć,
- protokołach egzaminacyjnych,

7. Kurs składa się z 20 modułów tematycznych trwających od 4-5 dni dydaktycznych. Dzień dydaktyczny to 8 godzin dydaktycznych.

§3
Kandydaci

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć formularz rejestracyjny w formie papierowej lub jako skan wg wzoru przesłanego razem z niniejszym R egulaminem.

2. Podstawą przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń i kolejność wpłaty pierwszej raty, lub całości opłaty za kurs. Uczestnik o przyjęciu na kurs zostaje poinformowany przez Organizatora w formie emailowej, co oznacza zawarcie umowy pomiędzy kandydatem a Organizatorem.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie Kandydatów, lub w przypadku przyczyn niezależnych od niego.

Prawa i obowiązki słuchaczy kursu.
§4

1. Słuchacze kursu mają prawo do:
- zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
- uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,
- otrzymania polskiego zaświadczenie potwierdzającego nabycie umiejętności terapeuty systemowego pod warunkiem ukończenia całego programu szkolenia i spełnienia kryteriów egzaminacyjnych.

2. Słuchacze kursu zobowiązani są do:
- terminowego wnoszenia opłat za kurs na rzecz Organizatora zgodnie z podpisaną umową,
- zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu,
- uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem kursu,
- odnoszenia się z szacunkiem do wykładowców oraz innych pracowników Organizatora,
- przestrzegania obowiązujących w miejscu szkolenia przepisów BHP i PPOZ,
- powiadomienia O rganizatora o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych,
- dbania o ład i porządek oraz mienie Organizatora, własne oraz innych słuchaczy kursu,
- dbania o zdrowie i higienę osobistą,
- zdawania egzaminów przewidzianych w programie kursu przekazywania ich wykładowcom.

3. Słuchacz kursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek słuchacza kursu skierowany do Organizatora. Organizator może wydać osobie rezygnującej zaświadczenie o zaliczeniu fragmentu kursu przed rezygnacją. Rezygnacja nie zwalnia słuchacza kursu z płatności za cały kurs.

4. Uczestnik ma prawo do przerwania udziału w danej edycji kursu i dokończenia go w następnej edycji w przypadku zdarzeń losowych przedstawionych przez niego na piśmie Organizatorowi. Warunkiem zgody na dokończenie kursu w następnej edycji jest zapłata przez słuchacza kursu całej kwoty za kurs zgodnie z umową oraz dostępność wolnego miejsca w wybranej przez słuchacza kursu edycji. W takim przypadku certyfikat ukończenia kursu słuchacz otrzymuje po zaliczeniu wszystkich modułów kursu.

5. Podczas zajęć słuchaczowi kursu nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

6. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody wykładowców.

7. W miejscu prowadzenia kursu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych.

8. W miejscu prowadzenia kursu obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu a także używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.

9. Na miejsce prowadzenia kursu nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia i
bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.

10. Słuchacz kursu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadkach, o których mowa w § 10 Statutu.

Zakres obowiązków wykładowców
§5

1. Wykładowcy mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem zajęć i przedstawić wymagania i kryteria zaliczania materiału nauczania.

2. Wykładowcy mają prawo zgłaszania do Dyrektora Zarządzającego kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

3. Na początku kursu wykładowcy informują uczestników o wymaganiach niezbędnych do uzyskania zaświadczenia i sposobach sprawdzania osiągnięć słuchaczy kursu.

Zakres obowiązków Dyrektora Zarządzającego/Dyrektor administracyjny
§6

1. Dyrektor Zarządzający jest osobą wyznaczona przez Organizatora. Dyrektor Zarządzający ma obowiązek nadzorowania przebiegu, poziomu i sposobu prowadzenia zajęć na kursie.

2. Dyrektor a dministracyjny ma obowiązek rozwiązywać problemy słuchaczy kursu i wykładowców związane z procesem dydaktycznym.
Dyrektor a dministracyjny ma obowiązek przedstawić słuchaczom kursu cel, program i organizację kursu oraz szczegółowy plan zajęć.

3. Nadzór nad pracą Dyrektora a dministracyjnego sprawuje Organizator.

4. Organizator kursu może nie powołać Dyrektora Administracyjnego. W takim przypadku jego obowiązki przejmuję Organizator.

Zasady oceniania i certyfikacji
§7

1. Podstawą zaliczenia kursu jest:
pozytywny wynik pisemnych egzaminów dla każdego modułu szkoleniowego,
- zorganizowanie, wzięcie udziału w minimum 10 grupach ćwiczeniowych,
- pozytywny wynik pisemnego egzaminu końcowego w trakcie 20 modułu,
- przeprowadzenie super wizji grupowej w trakcie 20 modułu szkoleniowego będącej jednocześnie egzaminem praktycznym.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczony jest słuchacz, który uczęszczał na minimum 100 % zajęć przewidzianych przez Organizatora kursu. Słuchacz ma prawo do odrobienia nieobecności podczas jednego modułu, po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Placówki drogą mailową, na minimum 7 dni od daty rozpoczęcia odrabianych zajęć, pod warunkiem możliwości przygotowania przez Dyrektora Placówki i wykładowcę miejsca dydaktycznego w Placówce.

3. Zagadnienia na egzamin oraz kryteria oceniania przygotowują  wykładowcy.

4. Po przeprowadzonym egzaminie wykładowca sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska zdających, nazwisko egzaminatora oraz wynik egzaminu.

5. Słuchacz jest świadomy, że ukończenie kursu nie daje możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2021 r. poz. 1915).

Opłaty za uczestnictwo w kursie
§ 8

1. Opłatę za uczestnictwo w kursie zostaje określony przez Organizatora i podany słuchaczom przed rozpoczęciem kursu. W trakcie trwania danej edycji kursu koszt uczestnictwa nie ulega zmianie. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja nadzwyczajnej zmiany stosunków ekonomicznych (wymiana pieniądza, radykalna dewaluacja, ogłoszenie klęski żywiołowej o konsekwencjach monetarnych itp.), które zajdą w trakcie realizacji kursu.

2. Opłatę za uczestnictwo w kursie słuchacz wnosi w formie przelewu bankowego na konto nr i dane:
Nr konta:
Europejska Szkoła Systemowa
Adres:…….

3. Do każdej wpłaconej kwoty zostanie wystawiona imienna faktura (na dane uczestnika).
Szczegółowe dane dotyczące płatności, udostępniane są osobom zainteresowanym na adres email, po przesłaniu danych z formularza zgłoszeniowego na stronie www szkoły.

4. Słuchacz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dokument PDF), za dokonane wpłaty, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

5. Słuchacz ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania bez żadnych konsekwencji finansowych.

6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, słuchacz jest zobowiązany do pokrycia całości kosztu kształcenia zgodnie z umową uczestnictwa.

Obowiązek informacyjny
§9

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1 informujemy, iż:

Administratorem danych słuchacza jest Europejska Szkoła Systemowa – Placówka kształcenia ustawicznego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dubois 33-35a 50-207 Wrocław.
Dane będą przetwarzane w celach realizacji umowy zawartej między słuchaczem a Administratorem danych oraz celach marketingowych zgodnie z wcześniej udzieloną zgodą.
Dane osobowe słuchacza będą przechowywane do momentu wycofania przez niego zgody.
Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególnym przypadku podmiotom upoważnionym do tego, na podstawie przepisów prawa polskiego np. prokuraturze.
Słuchacz ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma również prawo do żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.
Słuchacz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych przez słuchacza jest dobrowolne.
Dane osobowe słuchacza mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania.

Postanowienia końcowe
§ 10

1. Słuchaczowi, który ukończył kurs wystawia się zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu wraz ze szczegółowym świadectwem zaliczenia poszczególnych modułów tematycznych.

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie§ 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.
Kwestie nie objęte Regulaminem reguluje Statut – Europejskiej Szkoły Systemowej – niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.